Ostatní ustanovení

 

Ustanovení spojená s povolením řídit plavidlo

Kapitán, který chce plout chorvatskými vodami, musí mít plavební povolení, vydané v souladu s předpisy o plavbě, platnými v jeho vlastní zemi. Plavba bez plavebního povolení může byt pokutována a v případě nehody může vést ke ztrátě nároku na pojistné plnění. Pokud nemáte plavební povolení, můžete složit kapitánskou zkoušku v Chorvatsku, a to v zařízení Správy námořní plavby nebo u přístavního kapitanátu. Takto získaná kapitánská licence opravňuje k řízení motorového plavidla nebo plachetnice do délky 12 metrů nebo 15 GT a k používání VHF radiostanice na plavidle. Pokud plujete na najatém plavidle, musí jeden člen posádky být způsobilý k obsluze radiostanice. Osoby, které složily uvedenou zkoušku, mohou po třech letech přistoupit ke „skipperské zkoušce". Po úspěšném složení této zkoušky dostanou průkaz opravňující je k řízení plavidel do 25 BT.
paragraf
Průkaz „kapitána jachty" se může získat v Chorvatsku, a to po absolvování odpovídajícího školení a po úspěšném složení předepsané zkoušky. Majitel takového průkazu je oprávněn řídit jachty do 1000 BT. Je možné též získat průkaz „odporného operátora GMDSS(Světová bezpečnostní soustava dohledu nad námořními nehodami a pomoci lodím v nouzi), ale je třeba mít na paměti, že tento průkaz znamená jen omezené pověření.


Individuální přihlášky a odhlášky

 V průběhu 24 hodin po příjezdu do přístavu, do přírodní zátoky nebo na kotviště je kapitán plavidla povinen přihlásit svůj příjezd na nejbližší policejní stanici. Jako osobní identifikační průkazy se uznávají cestovní průkaz, osobní průkaz nebo podobný osobní doklad uznávaný mezinárodní úmluvou. Přihlášku může místo kapitána plavidla zařídit recepce mariny nebo místní turistické sdružení. Stejně je třeba postupovat i při odjezdu, resp.  při odhlášení, kdy se platí i místní pobytová taxa.Je zakázáno v pobřežních vodách Chorvatské republiky přepravovat osoby a zboží za úplatu.

 

Odjezd plavidla po moři (opuštění pobřežních vod)

  Před odplutím z Chorvatské republiky jste povinni vplout do jednoho z přístavů pro mezinárodní styk, resp. do přístavu, v němž je sezónní mezinárodní hraniční přechod. Po všech formalitách v přístavním kapitanátu nebo v pobočce přístavního kapitanátu jste povinni opustit vnitřní mořské vody a teritoriální vody Chorvatské republiky nejkratší možnou cestou a bez zastávky. Odjezd plavidla po souši. Plavidla, která opouštění Chorvatskou republiku po souši, musejí absolvovat příslušnou odhlašovací proceduru u přístavního kapitanátu nebo v jeho pobočce.

 

Lodní doklady

Při přihlašování plavidla u přístavní správy se a řádné doklady plavidla považují ty, které byly vystaveny státními orgány nebo pověřenými svazy v zemi původu plavidla: mezinárodní identifikační průkaz plavidla, úřední potvrzení o vlajce lodi, registrace plavidla. Z dokladů, které se vztahují k plavební způsobilosti/kapacitě plavidla, platí mezinárodní doklady vydané úřadem nebo svazem v zemi, kde je plavidlo registrováno.

 


CONTACT

Michal Sehnoutka

Petra Štěpánková

Milan Podpěra

Simona Počtová

 

phone: +420 483 306 627

mobile phone: +420 774 736 627

mobile phone: +420 774 485 593

email: info@aquadino.cz

skype: aquadino.cz

 

Contact formSearch Results
* Required field